Kɛ́n Taji Lɛ: Guinea-Bissau

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 1 921 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 191
  • Agun: 3
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 10 440 jí