Kɛ́n Taji Lɛ: Guinea-Bissau

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 1 907 268
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 171
  • Agun: 3
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 11 154 jí