Kɛ́n Taji Lɛ: Guatemala

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 17 368 134
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 40 490
  • Agun: 884
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 429 jí