Kɛ́n Taji Lɛ: Greece

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 10 815 197
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 28 254
  • Agun: 359
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 383 jí