Kɛ́n Taji Lɛ: Greece

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 10 722 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 28 171
  • Agun: 358
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 382 jí