Kɛ́n Taji Lɛ: Equatorial Guinea

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 1 356 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 586
  • Agun: 25
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 598 jí