Kɛ́n Taji Lɛ: Equatorial Guinea

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 928 778
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 272
  • Agun: 22
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 409 jí