Kɛ́n Taji Lɛ: Gambia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 2 348 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 238
  • Agun: 5
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 10 344 jí