Kɛ́n Taji Lɛ: Greenland

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 55 877
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 165
  • Agun: 5
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 339 jí