Wlǎn alǒ sɔ́ fí ɖokpo

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

Ghana

ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ Kpo: Ðò Ghana

Ye mɛ e nɔ jló bo nɔ yì wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ sukpɔ́ ɖè é nɔ mɔ wuvɛ̌ gègě, bo ka nɔ lɛ́ mɔ lè gègě ɖ’emɛ.