Kɛ́n Taji Lɛ: French Guiana

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 290 384
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 694
  • Agun: 47
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 108 jí