Kɛ́n Taji Lɛ: French Guiana

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 291 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 842
  • Agun: 47
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 106 jí