Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kɛ́n Taji Lɛ: Georgia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 3 720 400
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 18 619
  • Agun: 231
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 200 jí