Kɛ́n Taji Lɛ: France

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 65 130 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 131 078
  • Agun: 1 610
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 502 jí