• Tɔtɛntinto Viti Levu tɔn, Fidji: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò alɔnuwema junjɔn Biblu jí ɖé xwlé mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Fiji

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 890 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 3 151
  • Agun: 80
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 289 jí