Kɛ́n Taji Lɛ: Ethiopia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 104 957 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 10 472
  • Agun: 221
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 10 023 jí