Kɛ́n Taji Lɛ: Estonia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 1 319 133
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 4 036
  • Agun: 57
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 327 jí