Kɛ́n Taji Lɛ: Ecuador

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 17 023 408
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 97 168
  • Agun: 1 119
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 175 jí