Kɛ́n Taji Lɛ: Dominican Republic

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 10 739 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 38 754
  • Agun: 572
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 283 jí