Kɛ́n Taji Lɛ: Dominican Republic

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 10 882 996
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 38 606
  • Agun: 577
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 282 jí