Kɛ́n Taji Lɛ: Denmark

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 5 789 957
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 14 644
  • Agun: 173
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 395 jí