• Rostock, Allemagne: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò linlin wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn e ɖò Biblu mɛ lɛ é má xá mɛ wɛ ɖò kúnnuɖiɖe ɖò tɔjihunglintɛn sín hwenu