Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe
  • Rostock, Allemagne: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò linlin wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn e ɖò Biblu mɛ lɛ é má xá mɛ wɛ ɖò kúnnuɖiɖe ɖò tɔjihunglintɛn sín hwenu

WƐNÐAGBEJIJLAZƆ́ MǏTƆN

Alɔdido Sinti kpo Rom kpo Ðěɖee Ðò Allemagne lɛ É

Ðò nùjlajla bunɔ e è bló ɖò 2016 é hwenu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ má tlati kpo alɔnuwema lɛ kpo 3 000 mɔ̌. Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖɔ xó xà Sinti kpo Rom kpo 360 jɛji, bo bɛ́ Biblu kplɔnkplɔn xá mɛ 19.