• Prague, République Tchèque: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò wɛn nukúnɖiɖo tɔn e ɖò Biblu mɛ é jla wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Czech Republic

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 10 625 449
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 15 442
  • Agun: 216
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 688 jí