Kɛ́n Taji Lɛ: Cyprus

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 885 600
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 659
  • Agun: 43
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 333 jí