Kɛ́n Taji Lɛ: Cyprus

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 1 199 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 704
  • Agun: 43
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 448 jí