Kɛ́n Taji Lɛ: Cape Verde

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 550 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 327
  • Agun: 35
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 241 jí