• Zarcero, Costa Rica: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò xó ɖɔ ɖó kpɔ́ dó nǔgbo Biblu tɔn lɛ jí wɛ xá nyibunyitɔ́ ɖé ɖò toxo ɔ sín dogbó lɛ jí

Kɛ́n Taji Lɛ: Costa Rica

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 4 956 898
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 31 786
  • Agun: 451
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 156 jí