Kɛ́n Taji Lɛ: Colombia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 49 850 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 181 691
  • Agun: 2 243
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 274 jí