Kɛ́n Taji Lɛ: Cameroon

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 25 293 116
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 43 965
  • Agun: 486
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 575 jí