Kɛ́n Taji Lɛ: Cameroon

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 25 876 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 45 092
  • Agun: 500
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 616 jí