• Abidjan, Côte d’Ivoire: Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖò alɔnuwema Ðǒtó Mawu xwlé mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Côte d'Ivoire

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 23 889 455
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 11 938
  • Agun: 324
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 2 001 jí