Kɛ́n Taji Lɛ: Switzerland

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 8 482 152
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 19 354
  • Agun: 272
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 438 jí