Kɛ́n Taji Lɛ: Switzerland

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 8 591 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 19 281
  • Agun: 270
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 451 jí