Kɛ́n Taji Lɛ: Congo (Brazzaville)

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 5 399 895
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 7 899
  • Agun: 88
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 684 jí