Kɛ́n Taji Lɛ: Central African Republic

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 4 745 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 901
  • Agun: 58
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 727 jí