NǓ E KÚNKPLÁ NǓ E MǏ NƆ ÐETƆ́N LƐ É

Wema Junjɔn Biblu Jí lɛ Mímá Ðò Congo

Sunmɛ sunmɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ zɔn ali gaga dó má Biblu kpo wema junjɔn Biblu jí lɛ kpo nú mɛ ɖěɖee nɔ nɔ République Démocratique du Congo lɛ é.