Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Kɛ́n Taji Lɛ: Belize

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 375 200
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 628
  • Agun: 61
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 143 jí