Kɛ́n Taji Lɛ: Belize

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 383 040
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 673
  • Agun: 63
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 143 jí