Kɛ́n Taji Lɛ: Belize

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 390 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 702
  • Agun: 61
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 148 jí