Kɛ́n Taji Lɛ: Belarus

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 9 452 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 6 211
  • Agun: 81
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 541 jí