Kɛ́n Taji Lɛ: Belarus

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 9 491 823
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 6 146
  • Agun: 80
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 544 jí