Kɛ́n Taji Lɛ: Botswana

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 2 339 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 251
  • Agun: 47
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 052 jí