Kɛ́n Taji Lɛ: Botswana

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 2 341 861
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 316
  • Agun: 45
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 011 jí