Kɛ́n Taji Lɛ: Bahamas

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 389 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 776
  • Agun: 28
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 229 jí