Kɛ́n Taji Lɛ: Brazil

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 210 396 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 893 784
  • Agun: 12 408
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 240 jí