Kɛ́n Taji Lɛ: Brazil

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 208 888 781
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 869 537
  • Agun: 12 270
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 240 jí