Kɛ́n Taji Lɛ: Bolivia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 11 240 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 27 776
  • Agun: 404
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 405 jí