Kɛ́n Taji Lɛ: Bolivia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 11 513 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 28 732
  • Agun: 427
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 407 jí