Kɛ́n Taji Lɛ: Bermuda

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 63 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 483
  • Agun: 5
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 146 jí