• Malin-malin dó Boukoumbé, Bénin: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò alɔnuwema Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! xwlé mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Benin

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 11 801 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 14 203
  • Agun: 225
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 884 jí