Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe
  • Muruta, Tokpɔ́n Kayanza tɔn, Burundi: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò Biblu kplɔnkplɔn ɖé xwlé tíima-yatɔ́ e nɔ dó gbè e nɔ nyí Kirundi é ɖé wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Burundi

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 9 564 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 13 927
  • Agun: 267
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 687 jí