• Muruta, Tokpɔ́n Kayanza tɔn, Burundi: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò Biblu kplɔnkplɔn ɖé xwlé tíima-yatɔ́ e nɔ dó gbè e nɔ nyí Kirundi é ɖé wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Burundi

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 11 531 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 15 565
  • Agun: 271
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 783 jí