Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe
  • Jabbeke, Belgique: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò Wɛn Biblu tɔn jla wɛ ɖò fí e è nɔ gán mɔ̌to lɛ ɖó ɖò ali E40 Trans-European Motorway jí é

Kɛ́n Taji Lɛ: Belgium

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 11 322 088
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 25 480
  • Agun: 348
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 444 jí