• Jabbeke, Belgique: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò Wɛn Biblu tɔn jla wɛ ɖò fí e è nɔ gán mɔ̌to lɛ ɖó ɖò ali E40 Trans-European Motorway jí é

Kɛ́n Taji Lɛ: Belgium

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 11 431 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 25 173
  • Agun: 336
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 459 jí