• Jabbeke, Belgique: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò Wɛn Biblu tɔn jla wɛ ɖò fí e è nɔ gán mɔ̌to lɛ ɖó ɖò ali E40 Trans-European Motorway jí é

Kɛ́n Taji Lɛ: Belgium

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 11 514 752
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 25 429
  • Agun: 339
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 453 jí