• Dhaka, Bangladesh: Kúnnuɖiɖe nú Mandinu lɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Bangladesh

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 163 046 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 324
  • Agun: 6
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 517 606 jí