Kɛ́n Taji Lɛ: Barbados

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 287 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 439
  • Agun: 30
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 119 jí