• Malin-malin dó Anǎ Xóxó Mostar tɔn, Bosnie-Herzégovine: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò tlati Wuvɛ̌ Mimɔ ka Na Wá Nɔte À? xwlé mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Bosnia and Herzegovina

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 3 507 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 108
  • Agun: 16
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 3 165 jí