Kɛ́n Taji Lɛ: Aruba

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 106 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 097
  • Agun: 14
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 98 jí