• Hallstatt, Autriche: Kúnnuɖetɔ́ wè ɖò Mawuxó ɖɔ wɛ sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè

  • Vienne, Autriche: Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn wè ɖò wema junjɔn Biblu jí lɛ xwlé mɛ wɛ ɖò Maria-Theresien-Platz

  • Hallstatt, Autriche: Kúnnuɖetɔ́ wè ɖò Mawuxó ɖɔ wɛ sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè

  • Vienne, Autriche: Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn wè ɖò wema junjɔn Biblu jí lɛ xwlé mɛ wɛ ɖò Maria-Theresien-Platz

Kɛ́n Taji Lɛ: Austria

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 8 955 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 21 614
  • Agun: 298
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 417 jí