Kɛ́n Taji Lɛ: American Samoa

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 55 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 180
  • Agun: 3
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 357 jí