Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe
  • Catamarca, Argentine: Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖò wemafɔ Biblu tɔn ɖé xà nú lɛngbɔnyitɔ́ ɖé wɛ, ɖò gletoxo Alumbrera tɔn kpá

Kɛ́n Taji Lɛ: Argentina

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 44 044 811
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 150 823
  • Agun: 1 999
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 292 jí