Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe
  • Luanda, Angola: Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖò wɛn Biblu tɔn má xá mɛ wɛ dó Portugal-Gbè mɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Angola

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 25 789 024
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 128 057
  • Agun: 1 725
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 201 jí