• Benguela, Angola: Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖò Biblu kplɔ́n mɛ wɛ ɖò Tokunɔgbe Angola tɔn mɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Angola

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 31 825 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 165 631
  • Agun: 2 269
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 199 jí