Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe
  • Benguela, Angola: Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖò Biblu kplɔ́n mɛ wɛ ɖò Tokunɔgbe Angola tɔn mɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Angola

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 26 849 678
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 143 322
  • Agun: 1 913
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 187 jí