• Benguela, Angola: Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖò Biblu kplɔ́n mɛ wɛ ɖò Tokunɔgbe Angola tɔn mɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Angola

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 27 794 030
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 155 991
  • Agun: 2 111
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 178 jí