Kɛ́n Taji Lɛ: Armenia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 2 958 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 10 924
  • Agun: 129
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 276 jí