• Andorre-la-Vieille, Andorre: Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖò video Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu? xlɛ́ mɛ wɛ dó gbè e nɔ nyí Catalan é mɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Andorra

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 77 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 179
  • Agun: 3
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 445 jí