Skip to content

Kɛ́n Taji ɖé Lɛ: Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

  • Tò nabi e mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖè é: 239

  • Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn: 8 686 980

  • Biblu kplɔnkplɔn nabi e wu mǐ kpé nukún dó vɔ̌nu é: 5 908 167

  • Mɛ nabi e wá Flǐn Kú Klisu Tɔn Tɔn tɛnmɛ é: 21 367 603

  • Agun: 119 297

 

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

Wɛkɛzo ɛnɛ lɛ bǐ mɛ wɛ mǐ nɔ nɔ, bo gosin akɔ vovo mɛ lobo ɖó aca vovo lɛ. A sixu ko tuùn Mawuxóɖiɖɔzɔ́ mǐtɔn, amɔ̌, mǐ nɔ lɛ́ d’alɔ nɔzo mǐtɔn lɛ ɖò ali taji ɖevo lɛ nu.

Lɛ̌ kpɔ́n

WEMA LƐ & ALƆNUWEMA LƐ

Gbeɖíɖó azɔ̌ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ wa gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ ɖo xwe sinsɛnzɔ́ tɔn 2021 tɔn mɛ é tɔn

Kpɔ́n wɛnjíjlázɔ́ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ wa bɛ́sín septembre 2020 jɛ août 2021 gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ é sín dǒyidǒslɔ́.