Skip to content

Flín Kú Jezu Tɔn

Flín Kú Jezu Tɔn

Xwewu xwewu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ nɔ flín kú Jezu tɔn lee éɖesu byɔ gbɔn é. (Luki 22:19, 20) Mǐ ɖò ylɔylɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá nɔ kpɔ́ xá mǐ ɖò nǔwiwa taji enɛ tɛnmɛ. A na mɔ lee gbɛzán Jezu tɔn kpo kú tɔn kpo sixu hɛn lè wá nú we gbɔn é.